RSS
 

O nás

VZO OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s.

Základní organizace VZO – OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s. vznikla 22. 4. 1991. V současné době, tedy ke konci roku 2015, má naše členská základna více než  200 odborářů, zejména zaměstnanců firmy  LB  MINERALS s.r.o. Jsme největší odborovou organizací   LB MINERALS, s.r.o.,  navíc s  podílem  cca 40 % všech členů v rámci našeho zaměstnavatele.

Jsme zakládajícím členem odborového seskupení s názvem Koordinační odborový orgán LB MINERALS, s.r.o., který vznikl v roce 2004 po fúzi firmy Lasselsberger a.s. Před touto fúzí sdružovaly odborové organizace
cca  1200 odborářů v celé ČR.   Hlavní činností toho spolku by měl být,  dle předpokladu, vyjednávání Kolektivní smlouvy, dohled nad dodržováním právních předpisů BOZP a projednávání zákonem daných náležitostí se zaměstnavatelem.

Naše odborová organizace v rámci zlepšování BOZP spolupracuje s obvodním báňským úřadem v Plzni a v otázce vylepšování pracovního prostředí také s Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Plzni.

Při zásadních problémech, které se týkají především otázek mezd na pracovištích, kam spadají naši členové, probíhá na naši žádost osobní jednání s generálním ředitelem LB MINERALS, s.r.o. Ing. Matouškem
a ekonomickým ředitelem LB MINERALS, s.r.o. Ing. Bártou. Nadstandardy těchto dohod je možno dohledat v odkazu   kolektivní smlouvy.

Velmi si  ceníme dohod, které vedou k postupným rekonstrukcím sociálních zařízení a samotných jednotlivých pracovišť.

Jako příklad naší spolupráce lze uvést, že bylo na naši žádost zakoupeno více jak 30 ks lednic na vybavení místností pro obsluhy.  Dále stejný počet mikrovlnek, vařičů a konvic. Téměř všechny pracoviště obsluh jednotlivých pracovišť jsou vybaveny klimatizací.

Po návrzích právě naší odborové organizace proběhly rekonstrukce více jak 95 %  z cca 40 místností pro obsluhy (velíny atd.) ve výrobní jednotce Plzeňsko.

Částky za tyto úpravy přesahují již několik miliónů Kč.

Samotná  odborová organizace poskytuje svým členům i řadu dalších výhod jako jsou např. příspěvek na rekreaci člena a rodinných příslušníků, příspěvky pro děti našich členů na letní tábory, lyžařské výcviky či školy v přírodě, příspěvky na lístky do plzeňských divadel, příspěvek na rekreaci členům seniorům, příspěvek při narození dítěte, příspěvek pro člena ZO ke svatbě, odměny při životních jubileích a odchodu do důchodu. Naprostou samozřejmostí se také staly dárky ke Dni žen.

Mimo výše zmíněné výhody dále pořádáme pro své členy každoročně cca deset zájezdů na kulturní představení, případně poznávací zájezdy za výrazně zvýhodněnou cenu. Dále v případě zájmu  pořádáme   sportovní klání pro naše členy. Dvakrát je to Turnaj v bowlingu, jedenkrát pak turnaje v nohejbalu trojic.  K dispozici jsou i permanentky na hokejová utkání HC Plzeň a slevové kupony do restaurací a Pizzerie v okolí našich pracovišť ve výši od 10 do 30 % z celkové útraty ve vyjmenovaných podnicích.

Hlavním smyslem naší odborářské činnosti je, ale schopnost zajišťovat sociální podporu našim členům a společným jednáním se zaměstnavatelem dosahovat dohod, které nám tuto podporu umožňují.

Do sociální pomoci členům řadíme:

  • poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10.000,- Kč k zamezení nastalé tíživé finanční situace, kterou jednou ročně poskytne organizace na žádost svých členů,
  • okamžitou pomoc v případě úmrtí člena ZO, který je v pracovním poměru k zaměstnavateli LB MINERALS, s.r.o. V takovém případě bude vyplacena pozůstalým jednorázová finanční podpora z finančních prostředků ZO ve výši Kč 25.000,-
  • nad  tuto částku  bude vyplacen jednorázový příspěvek ve výši Kč 10.000,- pro každé osiřelé dítě do 18 let  zemřelého nebo ovdovělého člena, které není výdělečně činné,
  • jednorázový příspěvek ve výši Kč 5.000,- na ozdravný pobyt dlouhodobě nemocného, invalidního nebo zdravotně postiženého dítěte člena ZO v souvislosti s jeho léčením nad částku a rámec hrazený příslušnou zdravotní pojišťovnou,
  • jednorázový příspěvek v max. výši Kč 50.000,- pro člena ZO při živelných pohromách a katastrofách, které mají za následek částečnou nebo úplnou devastaci trvalého bydliště,
  • finanční příspěvek pro člena ZO ke svatbě ve výši Kč 3.000,-
  • finanční příspěvek pro člena ZO dárce krve od 500,- do 3.000,-Kč
  • finanční příspěvek pro člena při narození dítěte nebo převzetí do vlastní péče ve výši Kč 3.000,-
  • podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu až do výše 6.500,-Kč (výplata nepřísluší v případě pracovních úrazů).

 
Pro nové zájemce o členství

Z členství v OS STAVBA ČR vyplývá možnost pracovněprávních porad i případného bezplatného zastoupení člena u soudu při následném řešení sporu ve vztazích se zaměstnavateli.

Především je potřeba si uvědomit, že do odborů se vstupuje dobrovolně. Členství je výhradně Vaše svobodná vůle. Budeme potěšeni když projevíte zájem spolupodílet se na kolektivní ochraně Vašich osobních práv.

Při vstupu do naší odborové organizace je nutno  si uvědomit, že nehodláme a toto zdůrazňujeme, nehodláme, přistoupit na vyplácení finančních prostředků na konci roku a rozdávání kolekcí, v tomto případě je potřeba oslovit jiné odborové organizace v rámci VJ.

Jsme odborovou organizací, která je pro každého volně přístupná a  je ochotna pro své členy opravdu něco dělat, a to i v osobním volnu a to i nad rámec ostatních odborových organizací spadajících pod našeho zaměstnavatele.

Volné finanční prostředky naší odborové jsou využívány z  50 %  na sportovní a kulturní akce, kde se naši členové mohou sejít a pobavit i mimo svá pracoviště a 50 % je vyčleněno jako sociální výpomoci našim členům a to nejen například v nemoci člena, ale především v těžkých životních situacích. Jednorázové příspěvky považujeme za mrhání finančních prostředků a výslovné nepochopení myšlenky vzniku odborových organizací.

Jestliže jste se rozhodli stát členem naší  odborové organizace, obraťte se na předsedu základní organizace pana Karla Hniličku na telefonu 4242.

 

Informace o Odborovém svazu OS Stavba ČR

Hlavní činností svazu je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských a občanských práv. Za tímto účelem svaz zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.

Odborový svaz Stavba ČR je otevřená, samostatná, nevýdělečná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména ze stavebnictví a  dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Svaz je evidován podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Svaz disponuje sítí regionálních pracovišť, která zajišťují servis pro základní a místní organizace svazu.

Další možností je obrátit se na nejbližší regionální pracoviště OS Stavba ČR (viz seznam regionálních pracovišť), kde Vám poskytnou veškeré potřebné informace a pomoc. Jestliže máte zájem o založení základní odborové organizace na svém pracovišti, obraťte se na nejbližší regionální pracoviště našeho svazu, kde Vám zkušení pracovníci OS Stavba pomohou se vším potřebným.

Komentáře uzavřeny.